MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Aerobik koloni sayımı

Bacillus cereus Sayımı

Clostridium perfringens Sayımı

Escherichia coli Sayımı

Koliform Bakteri Sayımı

Salmonella spp. Aranması

Listeria monocytogenes Aranması

Küf ve Maya Sayımı

Enterobacteriaceae Sayımı

Escherichia coli O157 Aranması

Cronobacter spp. Aranması

Somatik hücre sayımı

Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı

Stafilokokal enterotoksin Aranması vs.